O nás

Centrum demokratického vzdělávání je vzdělávací organizace jejímž cílem je přispět k životu ve společnosti, která bude postavená na odpovědnosti jednotlivců a vzájemném respektu. V naší práci se zaměřujeme především na dvě skupiny, které čelí výzvě, jak se do ní odpovědně zapojit. Jsou to děti a mladiství a cizinci žijící v České republice.

Jaké kurzy u nás můžete najít?

Kurzy českého jazyka pro cizince

Interaktivní dílny pro školy a kolektivy mládeže zaměřené na demokracii, globální témata, lidská práva a migraci

Interaktivní dílny o zemích původu které připravují sami cizinci pro školy, zájmové spolky, kluby seniorů a veřejnost

Semináře a školení pro firmy, které se zaměřují na zaměstnávání cizinců

Vytváříme prostor pro setkávání a vzájemné poznávání lidí různého věku a původu, cílem našich aktivit je zmenšovat bariéry ve společnosti

Medailonky lektorů

JUDr. Martin Rozumek

JUDr. Martin Rozumek
 • je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 • Od roku 2002 je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU). V letech 2001-2002 pracoval v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).
 • V letech 2005-2009 působil v advokátní kanceláři MBN.
 • V současné době se věnuje zejména realizaci mezinárodních projektů v oblasti azylu a migrace, několik let vedl aktivity OPU v Gruzii.
 • Je aktivní v Evropské radě pro uprchlíky a exulanty (ECRE) se sídlem v Bruselu a v rámci Konzorcia nevládních organizací pracujcích s migranty v ČR.

Mgr. Roman Varga

Mgr. Roman Varga
 • absolvoval obor Studia občanského sektoru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
 • Jeho profesní dráha byla vždy spojena s neziskovými organizacemi a sociálními službami.
 • V Mostě působil jako terénní pracovník a později vedoucí K-Centra pro drogově závislé a asistent lokálního konzultanta Agentury pro sociální začleňování.
 • V Praze pracoval s cizinci a uprchlíky v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a v současnosti působí jako ředitel táborské neziskové organizace Cheiron T.
 • Dlohodobě se zabývá problematikou politického radikalismu a extremismu, násilí z nenávisti, a projevy „občanské neposlušnosti“ v ČR.

Mgr. Andrea Špirková

Mgr. Andrea Špirková
 • je vystudovaná andragožka, která od roku 2009 působí jako koordinátorka vzdělávání a lektorka v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.
 • Zaměřuje se především na semináře pro školní kolektivy. Specializuje se na interaktivní formy práce a prevenci xenofobie a rasismu.
 • Je spoluautorkou publikace Jsme lidé Země, publikuje ve sbornících a odborných periodicích články zaměřující se na využívání interkativních forem práce ve školní výuce.

Mgr. Štěpán Pastorek

Mgr. Štěpán Pastorek
 • je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval také studijní pobyt na Leiden University v Nizozemí.
 • V minulosti pracoval v několika advokátních kancelářích, jako stážista se podílel na činnosti Pro Bono Aliance a Ligy lidských práv.
 • V současné době je právníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU) a Fóra pro lidská práva, z.s. (Fórum), kde se věnuje převážně pobytovému právu a všeobecnému právnímu poradenství cizincům, dále pak problematice ochrany práv osob se zdravotním postižením a oblasti prevence špatného zacházení.

Mgr. Eva Drhlíková

Mgr. Eva Drhlíková
 • je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 působí jako právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU).
 • Zároveň je doktorandkou na katedře Evropských studií na Fakultě sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze.
 • V letech 2010-2013 působila v advokátní kanceláři Kinstellar.
 • V současné době se věnuje zejména pracovnímu právu, cizineckému právu a návratovému poradenství. Je členkou Výboru proti mučení, jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády ČR pro lidská práva.

Mgr. Tomáš Knězek

Mgr. Tomáš Knězek
 • vystudoval obor Veřejná a sociální politika na Karlově univerzitě, poté působil jako referent bezpečnosti státu na oddělení mezinárodní ochrany Ministerstva vnitra.
 • Nyní je zaměstnán jako sociální pracovník se specializací na problematiku nezletilých cizinců bez doprovodu.
 • V rámci OPU dále koordinuje spolupráci s Integračním centrem Praha, poskytuje klientům sociální poradenství a zpracovává individuální integrační plány osobám s udělenou mezinárodní ochranou v rámci Státního integračního programu.

Mgr. Pavla Merhautová

Mgr. Pavla Dobrovolná
 • je absolventkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • V rámci studia absolvovala studijní pobyty v USA a Jihoafrické republice.
 • Po studiu pracovala rok jako pečovatelka ve Velké Británii a následně působila 2 měsíce v Indii v Západním Bengálsku jako učitelka anglického jazyka v internátní škole pro dívky.
 • Od roku 2010 je zaměstnána v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Ve své profesní oblasti se zaměřuje na sociální práci s uprchlíky a jejich integraci.