NOVÝ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Díky podpoře Nadace OSF a programu Active Citizens Fund budeme v roce 2022-2024 realizovat vzdělávací aktivity pro mládež a cizince v Česku.

Program Active Citizens Fund má za cíl posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Stejně jako dalších 73 neziskových organizací projektem reagujeme na aktuální témata a posilujeme občanský sektor a připíváme k participaci a občanskému vzdělávání.

Motto programu:

Jdeme do toho. S odvahou.

Měníme společnost. S odvahou.

                       

INFORMACE O PROJEKTU

 • název projektu: Rozvoj demokratického vzdělávání a zvýšení účasti mladých lidí a cizinců v demokratickém procesu v ČR
 • realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
 • číslo projektu: 62500-2021-005-0149
 • anotace: Projekt reaguje na aktuální společenskou realitu v ČR a chce přispět k prevenci populismu a demokratického úpadku aktivizací organizací občanské společnosti a sdružení cizinců. Cílem je aplikace inovativních postupů dobré praxe z klíčových zemí se stabilní demokratickou a občanskou kulturou u dvou skupin nových členů občanské společnosti - cizinců a mladých lidí. Projekt se zaměřuje na podporu emancipace v oblasti demokratického vzdělávání a občanské participace. Přispěje ke změně a posílí informovanost a zájem o veřejný život a soudružnost ve společnosti.
 • kontakt: Centrum demokratického vzdělávání, z.ú., Kovářská 4, Praha 9, 190 00, info@demokraticke-vzdelavani.cz
 • projekt podpořen: Nadace OSF, programová oblast Active Citizens Fund – výzva Základní granty 2021
 • programový cíl: Posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin
 • výsledek/výstup projektu: Vyšší podpora občanského vzdělávání a posílení mediální gramotnosti

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

DĚNÍ V PROJEKTU SLEDUJTE ZDE

 

PROJECT INFORMATION

 • project name: Democratic Education Development and Increased Participation of Youth and Foreigners in the Democratic Process in the Czech Republic
 • duration: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
 • project no.: 62500-2021-005-0149
 • annotation: The aim of the project is to raise awareness about democracy and civic participation in the Czech Republic. The project responds to the current social reality in the Czech Republic, and wants to contribute to the prevention of populism and democratic backsliding through the activation of civil society organizations and associations of foreigners. The general familiarity of Czech society with civic values and participation is low and insufficient. The aim is to research and apply innovative best practices from key European countries with stable democratic cultures and developed scholar activity and practice concerning the theme. Two target groups of new members of civil society will be mainly addressed - foreigners and youth. Subsequently, a methodological guide will be developed containing new innovative themes, solutions and good practices concerning strengthening democratic education and civic participation training. The project focuses on promoting emancipation in democratic education and civic participation. It will contribute to change and strengthen awareness and interest in public life and cohesion in society. Educational workshops for foreigners and youth will be performed to inform and support them in getting acquainted with democratic principles and civic society. It will emphasize the role of society in the individual lives of youth and foreigners, inform them about the importance of possible civic participation activities, and motivate them to get involved in public life and engagement. Finally, advocacy endeavour strengthening the civil rights of foreigners will be implemented.
 • contact: Centrum demokratického vzdělávání, Kovářská 4, Praha 9, 190 00, info@demokraticke-vzdelavani.cz
 • supported by: Open Society Fund Prague, Active Citizens Fund
 • programme objective: Strengthening civil society, active citizenship and empowerment of disadvantaged groups
 • project result/outcome: Increased support for civic education and strengthening media literacy

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

ACF_slogan_2-1536x113.png