Informace Centra demokratického vzdělávání o zpracování osobních údajů

1) Zpracovatel osobních údajů (neboli správce osobních údajů)

Zpracovatelem osobních údajů je:

Centrum demokratického vzdělávání , z.ú, se sídlem Sokolovská 4/41, Praha 8- Karlín, 186 00

údaje je oprávněn zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 2) Údaje, které se zpracovávají:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Adresa pobytu
 • Druh pobytu
 • E-mail
 • Telefon
 • Navštěvovaná škola a zaměstnavatel

3) K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Správce bude osobní údaje přijímat, zpracovávat a uchovávat pro tyto účely:

 • Pro uzavření smlouvy
 • Pro oprávněné zájmy organizace
 • Pro splnění právní povinnosti
 • Pro udělený souhlas klienta
 • Pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou donátoři, kontrolující orgány jako např. Finanční úřad, MPSV, Magistrát hl. m. Prahy …

4) Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat údaje po dobu 10 let či po dobu povinné doby uchování dat projektu.

5) Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány:

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • V písemné podobě

6) Práva subjektu údajů (klienti organizace), informace a přístup k osobním údajům

Jako klient mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, a strojově čitelném formátu).  Vzor žádosti je na webových stránkách Centra demokratického vzdělávání.

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založena na poskytnutém souhlasu nebo ze zákonných důvodů. To znamená, že takové právo zejm. nemám tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako klient jsem informován, že souhlas s poskytnutím osobních údajů mohu kdykoliv odvolat písemně (dopisem, e-mailem) či ústně do protokolu.  

Jako klient mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž ty mi je správce povinen bez zbytečného odkladu předat.

Jako klient mám právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Centrum demokratického vzdělávání nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Centrum demokratického vzdělávání prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Centrum demokratického vzdělávání prohlašuje, že údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu.

 

V Praze dne 24. 5. 2018

Mgr. Andrea Špirková

Ředitelka